<3 nakata

https://www.youtube.com/watch?v=ACMwf53fSFM